ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Υποθέσεις ακαλύπτων επιταγών (αστική και ποινική διαδικασία)
 • Απαιτήσεις αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές κ.α.)
 • Υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου και πτωχευτικής συνδιαλλαγής
 • Δίκαιο εμπορικών μισθώσεων
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού 
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων
 • Συμβάσεις πιστώσεων δι’αλληλοχρέου λογαριασμού
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (leasing)
 • Εγγυητικές επιστολές τραπεζών
 • Σύσταση/Ίδρυση Σωματείων, Συλλόγων κ.α.
 • Σύνταξη και τήρηση πρακτικών και βιβλίων νομικών προσώπων
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
 • Ίδρυση κεφαλαιουχικών/προσωπικών εταιριών  (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Μ.ΕΠΕ κ.α.)
 • Μετατροπή εταιριών
 • Τροποποιήσεις Καταστατικών
 • Χειρισμός εταιρικών διαφορών
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο Σημάτων (ημεδαπών και ευρωπαϊκών)
 • Συμβάσεις Σημάτων
 • Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών
 • Πνευματική ιδιοκτησία: Υποστήριξη πνευματικών δημιουργών λογισμικού και βάσεων δεδομένων, Υποστήριξη δικαιούχων συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων εν γένει
 • Διαπραγματεύσεις/επαναδιαπραγματεύσεις οφειλών με Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαρίθμηση υπηρεσιών είναι ενδεικτική, καθώς το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει πλήθος νομικών υπηρεσιών σχετικά με το Εμπορικό Δίκαιο.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ