ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αδικήματα διά του Τύπου τελούμενα
 • Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης δικαιούχων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
 • Υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Αγωγές ακυρώσεως δανειακών συμβάσεων
 • Αγωγές αθέμιτου ανταγωνισμού
 • Προσφυγή/'Εφεση κατά αποφάσεων εγκλεισμού σε ψυχιατρικά ιδρύματα
 • Αγωγές αποζημιώσεως πάσης φύσεως
 • Αδικοπραξίες
 • Αυτοκινητικές διαφορές
 • Πώληση
 • Αστική Μίσθωση
 • Εμπορική Μίσθωση με παλαιό και νέο Νόμο
 • Μνηστεία
 • Μεταβολή/Διόρθωση Ληξιαρχικών Πράξεων
 • Εργατικές Διαφορές
 • Συμβάσεις Έργου
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Ενέχυρο-Υποθήκη
 • Real estate
 • ‘Ελεγχος Τίτλων
 • Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομικά ζητήματα
 • Σύσταση/Ίδρυση Σωματείων, Συλλόγων κ.α.
 • Σύνταξη και τήρηση πρακτικών και βιβλίων νομικών προσώπων
 • Εμπράγματη εξασφάλιση
 • Δίκαιο Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Ιατρική Ευθύνη/Αμέλεθα
 • Επαγγελματική Ευθύνη παρεχόντων νομικές υπηρεσίες
 • Τεχνικά έργα και μελέτες
 • Αγωγές διατροφής συζύγων - τέκνων, 
 • Επιμελεια τέκνων
 • Γονική μέριμνα 
 • Συναινετικά Διαζύγια
 • Κατ’αντιδικίαν Διαζύγια
 • Διαζύγια λόγω ισχυρού κλονισμού
 • Δικαστική Συμπαράσταση
 • Σύνταξη διαθήκης, προσβολή διαθήκης, αγωγή ακυρώσεως διαθήκης
 • Αγωγή περί κλήρου
 • Δωρεές
 • Έκδοση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών 
 • Κληρονομητήριο 
 • Αποσφράγιση ακινήτων
 • Αναγκαστική εκτέλεση
 • Είσπραξη απαιτήσεων
 • Επίσπευση διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως 
 • Ένδικα μέσα (Σύνταξη και κατάθεση εφέσεων, ανακοπών, τριτανακοπών, αναψηλαφήσεως, ανακοπής ερημοδικίας και αναιρέσεων, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής)
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Ατομικό και Συλλογικό εργατικό δίκαιο
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
 • Ασφαλιστικά Μέτρα
 • Εξώδικες οχλήσεις
 • Συμβιβαστική επίλυση διαφορων
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός
 • Διαπραγματεύσεις/Επαναδιαπραγματεύσεις οφειλών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τράπεζες)
 • Δικαστική Διαμεσολάβηση (μέσω εξωτερικού συνεργάτη-Δικηγόρου)

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαρίθμηση υπηρεσιών είναι ενδεικτική, καθώς το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει πλήθος νομικών υπηρεσιών σχετικά με το Αστικό Δίκαιο.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ