Είδη και βαθμοί συγγένειας κατά τον Αστικό Κώδικα

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019 15:50

Καταρχήν, συγγένεια εξ’ αίματος μεταξύ δύο προσώπων υπάρχει:

α) Όταν το ένα πρόσωπο κατάγεται από το άλλο (π.χ. παιδί-γονείς). Για να υπάρξει αυτός ο δεσμός στην περίπτωση της μητέρας, αρκεί προφανώς η γέννηση του προσώπου. Αντίθετα για να ιδρυθεί η σχέση με τον πατέρα χρειάζεται αυτός να παντρευτεί τη μητέρα του τέκνου ή (αν δεν παντρευτούν) να προβεί σε αναγνώριση της πατρότητας. Η συγγένεια αυτή λέγεται σε εξ’ αίματος σε ευθεία γραμμή. β) Όταν κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα (π.χ. αδέρφια). Η συγγένεια αυτή λέγεται εξ’ αίματος σε πλάγια γραμμή. 

Αντιθέτως, συγγένεια εξ’ αγχιστείας υπάρχει όταν τελεστεί γάμος ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Από τη στιγμή εκείνη ο ένας σύζυγος είναι συγγενής εξ’ αγχιστείας με τους συγγενείς εξ’ αίματος του άλλου. Βεβαίως, οι σύζυγοι μεταξύ τους δεν είναι συγγενείς, ενώ ο βαθμός συγγένειας υπολογίζεται με βάση των αριθμό γεννήσεων που έχουν μεσολαβήσει ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Η μητέρα π.χ. είναι συγγενής α’ βαθμού εξ’ αίματος σε ευθεία γραμμή με το παιδί της, ενώ τα αδέρφια μεταξύ τους είναι β’ βαθμού εξ’ αίματος σε πλάγια γραμμή μεταξύ τους κ.τ.λ.

Η διαπίστωση της ύπαρξης συγγένειας και ο βαθμός της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά νομικά ζητήματα του ελληνικού δικαιοικού συστήματος, καθώς με βάση αυτήν ο νόμος ορίζει κωλύματα (π.χ. γάμου) ή γεννώνται δικαιώματα (π.χ. κληρονομικά). 

Οι συγγένειες διαχωρίζονται, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, σε συγγένειες εξ αίματος και συγγένειες εξ αγχιστείας, σε ευθείς και πλάγιες συγγενικές σχέσεις, καθώς και σε ανιούσες και κατιούσες. 

4. Τέλος, ο βαθμός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα. 

Οι βαθμοί συγγένειας δείχνουν πόσες γεννήσεις μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο άτομα. Έτσι, ένα άτομο έχει τους παρακάτω βαθμούς συγγένειας, με τους αντίστοιχους συγγενείς του. Έτσι, οι βαθμοί συγγένειας διαμορφώνονται ως εξής:

Α’ βαθμού: (κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά (εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά.

Β’ βαθμού: (κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια (εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (γυναικάδελφοι) (εκ πλαγίου) αδέρφια.

Γ’ βαθμού: (κατιόντες – ανιόντες), προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα (εκ πλαγίου) ανίψια, θείοι, θείες.

Δ’ βαθμού: (εκ πλαγίου) ξαδέρφια, θείοι και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ- προ-γιαγιάδες, τρισέγγονα.

Ε’ βαθμού: (εκ πλαγίου) παιδί ξαδερφιών, ξαδέρφια των γονέων, θείοι και θείες των παππούδων, θείοι και θείες των γιαγιάδων.

ΣΤ’ βαθμού: (εκ πλαγίου) 2α ξαδέρφια, ξαδέρφια των παππούδων, ξαδέρφια των γιαγιάδων. 

Ζ’ βαθμού: (εκ πλαγίου) παιδί 2ων ξαδερφιών, 2α ξαδέρφια των γονέων, ξαδέρφια των προ-παππούδων, ξαδέρφια των προ-γιαγιάδων.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Είδη και βαθμοί συγγένειας κατά τον Αστικό Κώδικα