Σημαντική εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019 17:49

Σύμφωνα με την επείγουσα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο» (ΑΔΑ 6Γ7Α46ΜΠ3Ζ-5ΒΣ) επισημαίνεται ότι

στις αιτήσεις ποινικής διώξεως και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του προσώπου: α) χρέη που προέρχονται από την μη εκτέλεση (αμιγώς) χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό Δικαστήριο και οι σχετικές με αυτές προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις, β) χρέη που προέρχονται από το άρθρο 66 Ν. 4176/2013 (ΚΦΔ) και οι σχετικές με αυτές προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις. Επίσης, σημειώνεται ότι και οι εκκρεμείς στο ακροατήριο ποινικές υποθέσεις, αφενός καταλαμβάνονται από τα ανωτέρω, ενώ θα πρέπει οι βεβαιώσεις της φορολογικής Αρχής να περιέχουν ρητή αναφορά για το ύψος των των ως άνω επιμέρους χρεών του οικείου πίνακα, καθώς επίσης και του εναπομένοντος υπολοίπου ποσού μετά την αφαίρεσή τους.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ Σημαντική εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο