Παράταση ισχύος της Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α' 65/28-06-2015)

Τρίτη, 07 Ιουλίου 2015 07:26

Με την υπ'αρίθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/6.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατάθηκε η ισχύς της Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α' 65/28-06-2015), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

 

«Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/Χ.Π. 2255 (ΦΕΚ Β' 1391/06-07-2015) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, β. του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ. του Π.δ. 45/2015 « Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α΄ 73), δ. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να παραταθεί η προστασία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας. 3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνεται έως και 8 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ»

Πηγή: taxheaven.gr

 

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ Παράταση ισχύος της Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α' 65/28-06-2015)