Διευκρινήσεις σχετικά με την αναστολή δικαστικών προθεσμιών (Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α' 65/28-06-2015)

Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2015 07:19

Κατόπιν της εκδόσεως της Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α' 65/28-06-2015) και σε σχέση με τα εκεί οριζόμενα στο άρθρο πρώτο παράγραφος 5 εδάφιο πρώτο εδάφιο β', το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εξέδωσε την υπ'αρίθμ.πρωτ. 52633/01-07-2015 διεκρυνιστική πράξη του, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, τα εξής:

 «1) Στις δικαστικές προθεσμίας που αναστέλλονται με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και αυτές που αφορούν ιδίως: α) την καταβολή εγγυοδοσιών που έχουν επιβληθεί είτε σε κατηγορούμενους μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή, είτε σε καταδικασθέντες μετά την χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος λόγω ασκηθείσας έφεσης κατά καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 497 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), β) την καταβολή εφ’άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποοσύ από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρο 82 Ποινικού Κώδικα). Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις ποινών που έχουν μετατραπεί σε χρηματικές και δεν καθίσταται δυνατή από τον συλληφθέντα η εξαγορά τους λόγω της τραπεζικής αργίας, μπορούν να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια αναλογικής εφαρμογής του στοιχείου στ’ του άρθρου 556 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 2) Οι προθεσμίες κατάθεσεως ενώπιον των δικαστικών αρχών δικογράφων, προσφυγών, ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων, ανακοπών και λοιπών διαδικαστικών εγγράφων, καθώς επίσης εισφορών, παραβόλων και γραμματίων δικαστικών ενσήμων αναστέλλονται ανεξάρτητα εάν οι προβαλλόμενες με τα δικόγραφα αξιώσεις και εν γένει αιτήματα σχετίζονται κατά περιεχόμενο άμεσα ή έμμεσα με τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου πρώτου παράγραφος 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28-06-2015 (ΦΕΚ Α’ 65) ή με τις εργασίες τους και τις συναλλαγές τους με το κοινό. Τούτο διότι με τη διάταξη του άρθρου πρώτου παράγραφος 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλεται γενικά κάθε δικαστική προθεσμία ενόψει ενδεχόμενων προβλημάτων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν από γενική αδυναμία διενέργειας των παραπάνω διαδικαστικών πράξεων λόγω ενδεχόμενης έλλειψης επαρκών οικονομικών πόρων για την κάλυψη δαπανών και εξόδων που συνήθως επιβαρύνουν την άσκησή τους.»

 

 

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ Διευκρινήσεις σχετικά με την αναστολή δικαστικών προθεσμιών (Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α' 65/28-06-2015)