Νέα υπουργική απόφαση για τα ιστορικά οχήματα.

Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013 13:25

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Α-οικ.61041/5235 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3019/Β/28-11-2013,

αντικαθίστανται οι διατάξεις της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 6 της υπ’αριθμ. ΣΤ/1831/1978 (Β’ 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, αναφορικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος-αντίκες, καθορίζοντας επακριβώς τους φορείς που εκδίδούν τις πινακίδες των ιστορικών οχημάτων, αλλά και τις προυποθέσεις χρήσεώς τους και εν γένει κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε ως αυτοτελής φορέας καθορισμού και χαρακτηρισμού των ιστορικών οχημάτων η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε.), η οποία δύναται να εκδίδει νομίμως πινακίδες κυκλοφορίας για τα οχήματα αυτά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό δευτεροβάθμιο σωματείο που ασχολείται με τα ιστορικά οχήματα στην χώρα μας, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα χιλιάδων φίλων που διατηρούν, αποκαθιστούν και χρησιμοποιούν τα εν λόγω οχήματα στην Ελλάδα, αλλά και μία από τις ιστορικότερες οργανώσεις του χώρου που έχει επιδείξει τεράστια προσφορά στο χώρο των πάσης φύσεως ιστορικών οχημάτων.

Το κείμενο της δημοσιευθείσας υπουργικής απόφασης έχει ως εξής:

«Ε. Εξαιρέσεις

Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας δύνανται να κυκλοφορούν, κατά τις εκδηλώσεις τις οργανωμένες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), επί οδών ή άλλων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως που εκδίδεται από την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.). Τα προαναφερόμενα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους τους για αγώνες, δοκιμές και μετακινήσεις, χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες χορηγούμενες από την Ε.Λ.Π.Α.

 Δεν επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση των αγωνιστικών αυτοκινήτων από και προς τον τόπο των αγώνων ή της επισκευής και συντήρησης αυτών. Για τις προαναφερόμενες μετακινήσεις θα χρησιμοποιούνται φορτηγά ή ρυμουλκούμενα.

 Τα παλαιά αυτοκίνητα (μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος − αντίκες) μπορούν να καθορίζονται και να χαρακτηρίζονται από: (α) το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.− F.I.A.), (β) το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.−F.I.M.), (γ) το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.− F.I.V.Α.) και (δ) την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε.). Ο καθορισμός και ο χαρακτηρισμός αυτός θα πραγματοποιείται βάσει των διεθνών κανονισμών της Δ.Ο.Α., της Δ.Ο.Π.Α. και της Δ.Ο.Μ. Τα παλαιά αυτοκίνητα αυτά, δύνανται να κυκλοφορούν στις εκδηλώσεις που οργανώνονται ή εγκρίνονται από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα επί οδών ή άλλων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, καθώς και για τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών δοκιμές, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως, που θα εκδίδεται από τα νομικά πρόσωπα αυτά. Επίσης, δύνανται να κυκλοφορούν για τους αγώνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999).

 Τα ανωτέρω μηχανοκίνητα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους τους, χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα παραπάνω εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα. Τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μηνιαία κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται: α) οι χορηγηθείσες πινακίδες β) οι παλαιοί αριθμοί κυκλοφορίας γ) οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και η ταχυδρομική διεύθυνση αυτών και δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων (έτος πρώτης κυκλοφορίας, εργοστάσιο κατασκευής).

 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013

 Ο υφυπουργός

 Μιχαήλ Παπαδόπουλος»

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νέα υπουργική απόφαση για τα ιστορικά οχήματα.