GDPR: Η οικειοθελής ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τεκμήριο υπέρ της επιθυμίας του χρήστη για δημοσιοποίηση των δεδομένων του και συνιστά λόγο άρσεως της απαγόρευσης της χρήσεώς τους.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα - Εισηγητή, Δημήτριο Τζιούβα και Γεώργιο Παπαηλιάδη, Αρεοπαγίτες.

Άρειος Πάγος Δ’ Πολιτικό Τμήμα: Τροχαίο Ατύχημα με τραυματισμό οδηγού δικύκλου. Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού της δίκυκλης μηχανής για τον σοβαρό τραυματισμό του και την πρόκληση υλικών ζημιών σε αυτό. Κίνηση και προσπέραση επί της διακεκομμένης διαχωριστικής γραμμής των λωρίδων κυκλοφορίας, παράλειψη κινήσεως  μέσα στα όρια μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Έλλειψη οιασδήποτε υπαιτιότητας του οδηγού φορτηγού που εκινείτο σταθερά εντός της λωρίδας κυκλοφορίας. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως και καταδίκη αναιρεσείουσας στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του πρώτου αναιρεσίβλητου.

 

  13346/2014 ΜΠρ Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων): Ασφαλιστικά μέτρα επικοινωνίας άρθρου 1520 ΑΚ και επόμενα, πατρός με το ανήλικο τέκνο του. Νόμιμη και παραδεκτή η προφορική άσκηση ανταιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από την καθ’ης-ανταιτούσα περί παραχωρήσεως της αποκλειστικής χρήσεως της κατοικίας του αιτούντος-καθ’ου η προφορική ανταίτηση ως οικογενειακή στέγη, καθώς και περί προσωρινής αναθέσεως της αποκλειστικής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της σε αυτή, παρότι αυτή αφορά σε δικαίωμα διάφορο του δικαιώματος της κύριας αιτήσεως και σε διάφορο ασφαλιστικό μέτρο. Συνεκδίκαση των αντίθετων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων λόγω συνάφειας, κατά τα άρθρα 246, 591 παρ.1, 682, επ. ΚΠολΔ. Καταχώρηση ένορκης καταθέσεως επ’ακροατηρίω εξετασθέντος μάρτυρα στα πρακτικά της δικαστικής αποφάσεως, αποτελούσα μέρος του αρχείου της δικογραφίας του Δικαστηρίου. Λήψη υπόψιν από το Δικαστήριο του πραγματικού συμφέροντος του ανήλικου τέκνου, όπως αυτό καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές του ανάγκες, λαμβανομένων υπόψη πρωτίστως της ηλικίας και του φύλου της, αναθέτοντας προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του αποκλειστικά στη μητέρα του, καθώς και την αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων. Νόμιμη λήψη υπόψιν ένορκης βεβαίωσεως χωρίς την προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου. Απόρριψη αιτήματος αιτούντος περί διανυκτερεύσεως του ανήλικου τέκνου στην οικία του, στο πλαίσιο της ασκήσεως του δικαιώματός του περί επικοινωνίας μαζί του, συνεκτιμωμένων της ηλικίας, και του φύλου του τέκνου, του καθημερινού προγράμματος το οποίο είναι το σύνηθες για τα νήπια της ίδιας ηλικίας, σε συνδυασμό με τα προβλήματα υγείας του κατά το τρέχον έτος, εκ των οποίων προβλημάτων υγείας, το ψυχιατρικό πρόβλημα πιθανολογείται ότι κατά το χρόνο συζήτησης των υπό κρίση δικογράφων ήδη βαίνει προς αποκατάσταση. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων.

 

ΕιρΑθηνών 1631/2015 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (Ακαθαρόγραφη): Ασφαλιστικά μέτρα νομής άρθρων 733-734 ΚΠολΔ. Σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως. Πιθανολόγηση επείγουσας περιπτώσεως ή ανάγκη αποτροπής επικείμενου κινδύνου. Επαπειλούμενη βλάβη κινητού μισθωμένου πράγματος. Σύμβαση αναγνωρίσης χρέους. Καταγγελία συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως. Καταβολή μεγαλύτερου ποσοστού ληξιπρόθεσμης οφειλής, συνοδευόμενη από επανειλλημένες προσπάθειες εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς καθ’ης εταιρείας. Χρήση εξοπλισμού από εξειδικευμένο προσωπικό και ασφάλιση αυτού έναντι κινδύνων με ασφάλισμα πολλαπλάσιο της οφειλής. Έλλειψη επικείμενου κινδύνου φθοράς, απόκρυψης, απώλειας ή καταστροφής του επίδικου εξοπλισμού. Φερεγγυότητα καθ’ης. Απόρριψη αιτήσεως ως ουσία αβάσιμης. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων.

Σχολιασμός: Στο πλαίσιο συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως που καταγγέλθηκε εν έτει 2013, με αποτέλεσμα να είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή του μίσθιου εξοπλισμού, η μισθώτρια εταιρεία άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ασφαλιστικά μέτρα νομής κατά τα άρθρα 733-734 ΚΠολΔ. Προ της ασκήσεως των ασφαλιστικών μέτρων και καθ’όλο τον χρόνο της εκκρεμοδικίας, η καθ’ης εταιρεία ακολουθώντας τις νομικές συμβουλές του γραφείου μας, προέβαινε σε συνεχείς έγγραφες προτάσεις περί ρυθμίσεως της οφειλής της, καθώς και στην επίδοση εξώδικων προτάσεων προς τούτο, οι οποίες πάραυτα αγνοήθηκαν από την αιτούσα μισθώτρια. Προς τούτο, επ’ακροατηρίω υπεβλήθη ένσταση ελλείψεως κατεπείγοντος, επικείμενου κινδύνου καθώς και ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος εκ μέρους της αιτούσας, τα οποία βεβαίως ευδοκίμησαν και η συζητηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απερρίφθη πανηγυρικώς. Ακολουθεί η δικαστική απόφαση:

 

2530/2015 ΜΠρΑθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων): Ανακοπή άρθρου 954 ΚΠολΔ. Αίτημα ακυρώσεως, άλλως διορθώσεως της προσβαλλόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Αρμόδιο καθ’ύλην και κατά τόπον Δικαστήριο. Κριτήριο το εκδόσαν τον εκτελεστό τίτλο Δικαστήριο. Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας. Ρητή συμφωνία περί παρεκτάσεως τοπικής αρμοδιότητας. Καθ’υλην αναρμόδιο Δικαστήριο και παραπομπή στο καθ’ύλην αρμόδιο. Ανεπανόρθωτη βλάβη των αιτούντων-ανακοπτόντων λόγω του κινδύνου να εκπλειστηριασθεί σε χαμηλή τιμή η περιουσία τους. Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής πλειστηριασμού και επανάληψη των γνωστοποιήσεων και των δημοσιεύσεων του πλειστηριασμού. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων.

Σχολιασμός: Πρόκειται για μία εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα δικαστική απόφαση, καθώς ενώ -ορθώς- παραπέμπεται η εκδίκαση της ανακοπής-αιτήσεως του άρθρου 954 ΚΠολΔ στο καθ'ύλην αρμόδιο Δικαστήριο, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ο κ.Δικαστής έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του γραφείου μας πως ενόψει ακριβώς της παρελεύσεως της πενθήμερης αποσβεστικής προθεσμίας προ του πλειστηριασμού που τάσσει το ανωτέρω άρθρο, οι ανακόπτουσες-αιτούσες θα υφίσταντο ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να εκδικαστεί εκ νέου η ανακοπή-αίτησή τους από το αρμόδιο Δικαστήριο προ του πλειστηριασμού. Συνεπώς, αποδεχόμενο το Δικαστήριο τον ισχυρισμό μας, μετέθεσε την ημερομηνία του πλειστηριασμού προκειμένου να υφίσταται επαρκής χρόνος για νέα ανακοπή-αίτηση του άρθρου 954 ΚΠολΔ περί ακυρώσεως άλλως διορθώσεως της εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως και όρισε την εκ νέου διεξαγωγή των γνωστοποιήσεων και των δημοσιεύσεων. Ακολουθεί η δικαστική απόφαση:

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ