Απόρριψη αγωγής προσβολής προσωπικότητας διά του Τύπου ως απαράδεκτης

Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 16:34

Αγωγή αδικοπραξίας λόγω προσβολής προσωπικότητας ΑΚ 57-59, ΑΚ 914, ΑΚ 932. Άρθρο μόνο Ν. 1178/1981 και υποχρεωτική προδικασία για το παραδεκτό της αγωγής. Απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης ελλείψει προδικασίας κοινοποιήσεως εξώδικης οχλήσεως. Καταδίκη ενάγοντος στη δικαστική δαπάνη του εναγόμενου.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

αριθμός απόφασης     2436 /2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

..………………..………….

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αφροδίτη Παπανικολάου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και τη Γραμματέα Ευσταθία ΤΣΑΜΗ.   

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27.11.2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …………………….. του …………………….., κατοίκου …………………….., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ……………………... 

    ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1)  …………………….., κατοίκου …………………….., 2) …………………….., κατοίκου …………………….. και 3) Της ανώνυμης  εταιρείας με την επωνυμία «……………………..», νομίμως εκπροσωπούμενη, με έδρα τον Πειραιά, εκ των οποίων η πρώτη και oδεύτερος παραστάθηκαν δια και η τρίτη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αλέξανδρο ΦΑΡΟ. 

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από ……………………..αγωγή, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………………….., η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά κατά τη δικάσιμο της ……………………..και μετά από αναβολή για την παρούσα δικάσιμο, γράφτηκε στο πινάκιο και εκφωνήθηκε στη σειρά της από αυτό. 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

              

       Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλε­ται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ στις πε­ριπτώσεις των δύο προηγουμένων άρθρων (στα οποία πε­ριλαμβάνεται και το άρθρο 57) το Δικαστήριο με την από­φασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβλη­θεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπο­ρεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που είχε προσβληθεί. Η ικανοποί­ηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημο­σίευμα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Με τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 57-59 προστατεύε­ται το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγμα εννόμων αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου, με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο. Τέτοια έννομα αγαθά που περικλείονται στο δικαίωμα της προσωπικότητας είναι, μεταξύ άλλων, η τιμή κάθε ανθρώ­που, η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και την εκτίμηση που έχουν οι άλλοι γι αυτόν, η ιδιωτική ζωή, η εικόνα, η σφαίρα του απορρήτου, τα οποία δεν αποτε­λούν αυτοτελή δικαιώματα αλλά επιμέρους εκδηλώσεις, εκφάνσεις ή πλευρές του ενιαίου δικαιώματος επί της ιδί­ας προσωπικότητας, έτσι ώστε η προσβολή οποιοσδήποτε εκφάνσεως της προσωπικότητας να σημαίνει και προσβο­λή της συνολικής έννοιας της προσωπικότητας. Προσβολή της προσωπικότητας ενέχει κάθε πράξη τρίτου προσώπου με την οποία διαταράσσεται κατά το χρόνο της προσβολής η υπάρχουσα κατάσταση ως προς τις διάφορες εκφάνσεις της προσωπικότητας. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 57 και 59 είναι: α) προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας, β) η προσβολή να είναι παράνομη, όπως είναι η προσβολή που γίνεται χωρίς δικαίωμα ή με την άσκηση δικαιώματος το οποίο όμως είτε είναι, από την άποψη της εννόμου τάξεως, μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκησή του καταχρηστική σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚή το άρθρο 25 § 3 του Συντάγματος, οπότε ο προσβαλλό­μενος δικαιούται, χωρίς τη συνδρομή υπαιτιότητας (αντικειμενική ευθύνη - αντίθετα υπαιτιότητα απαιτείται μόνο για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης είτε με την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως είτε με δημοσίευμα ή με άλλο επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις μέσο) να απαιτή­σει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον (ΑΠ 1573/2005, ΕλλΔ/νη 2006/840, ΑΠ 1462/2005, ΕλλΔ/νη 2006/187, ΑΠ 1252/2003, ΕλλΔ/νη 2005/486, ΑΠ 788/2000, ΕλλΔ/νη 2001/162, ΑΠ 167/2000, ΕλλΔ/νη 2000/771, ΕφΑθ 4786/2002, ΔΕΕ 2003/1003, ΕφΑθ 6277/1999, Ελ­λΔ/νη 2000/1431, ΕφΑθ 1371/1997, ΔΕΕ 1997/997, ΕφΘεσ 3266/2000, Αρμ 2004/50). Εξάλλου, κατά τη διάταξη των παρ. 1 και 5 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, όπως η τελευταία ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 37 παρ. 2 Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α` 181/24-12-2015) «1. O ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται εις πλήρη αποζημίωσιν δια την παράνομον περιουσιακήν ζημίαν ως και εις χρηματικήν ικανοποίησιν δια την ηθικήν Βλάβην, αι οποίαι υπαιτίως επροξενήθησαν δια δημοσιεύματος θίγοντος την τιμήν ή την υπόληψιν παντός ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρον 914 του AKυπαιτιότης, ή κατά το άρθρον 919 του AKπρόθεσις και ή κατά το άρθρον 920 του AKγνώσις ή υπαίτιος άγνοια συντρέχη εις τον συντάκτην του δημοσιεύματος ή, εάν ούτος είναι άγνωστοι, εις τον εκδότην ή τον Διευθυντήν συντά­ξεως του εντύπου ...... 5. Ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγω­γή για την προσβολή που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη, εξώδικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου, ή όταν αυτός είναι άγνωστος τον εκδότη ή το Διευθυντή σύνταξής του, να αποκαταστήσει την προ­σβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου που του υπο­δεικνύει. Στο κείμενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές και πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμέ­νη αναφορά υπήρξε προσβλητική. Η αποκατάσταση θεωρείται ότι επήλθε αν ο ιδιοκτήτης του εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο διευθυντής σύνταξης αυ­τού, εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών ή, σε κάθε πε­ρίπτωση, στο αμέσως επόμενο τεύχος: α) ανακαλέσει ρη­τά την προσβολή με την παραπάνω δημοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της εφη­μερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή του επιλήψιμου δημοσιεύματος, και σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με το τελευταίο, και β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δημοσίευμα αποκατάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος δέκα (10) ημερών ή η μη δημοσίευση στο αμέ­σως επόμενο τεύχος θεωρείται άρνηση εκ μέρους του ιδι­οκτήτη ή εκδότη του εντύπου. Η παράλειψη της παραπά­νω διαδικασίας έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αγω­γής ως απαράδεκτης. Η αγωγή αποζημίωσης της παρα­γράφου 2 πρέπει να ασκηθεί εντός έξι (6) μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή της ρητής αρνητικής απάντησης, εφόσον αυτή έχει δοθεί νωρίτερα, ή από την έκδοση του αμέσως επόμενου τεύχους......». Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι στις …………………….. δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «……………………..», εκδόσεως της  τρίτης εναγομένης, ένα δυσφημιστικό και συκοφαντικό δημοσίευμα για το πρόσωπο του ενάγοντος, με το αναφερόμενο στην αγωγή περιεχόμενο, το οποίο προσέβαλε την προσωπικότητά του, έχοντας ως στόχο να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του. Ότι το ως άνω δημοσίευμα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τον ενάγοντα, καθώς θίγει την τιμή και την υπόληψή του τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, πλήττοντας ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του και δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις για την επαγγελματική του υπόσταση. Ότι το περιεχόμενό του ένδικου δημοσιεύματος ήταν ψευδές, η δε αλήθεια, κατά τους ισχυρισμούς του ενάγοντος, αναφέρεται αναλυτικά στην ένδικη αγωγή. Ζητεί, επομένως, όπως παραδεκτά έτρεψε το αίτημα της αγωγής από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό στο σύνολό του, 1) να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων να του καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, το ποσό των 90.000 ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής του βλάβης με το νόμιμο τόκο από 2.1.2016, ήτοι από την τέλεση της αδικοπραξίας, άλλως από την επίδοση της αγωγής, 2) να καταδικαστεί η τρίτη εναγόμενη εταιρεία σε άρση της γενόμενης προσβολής, ήτοι να δημοσιεύσει στην εφημερίδα «……………………..», ιδιοκτησίας της, το διατακτικό της επί της ένδικης αγωγής παρούσας εκδοθησομένης απόφασης στην ίδια σελίδα που δημοσιεύτηκε το επίμαχο δημοσίευμα, εντός πέντε ημερών από την επίδοση προς αυτήν της τελεσίδικης απόφασης και να απειληθεί κατά αυτής χρηματική ποινή 9.000 ευρώ, για κάθε ημέρα καθυστέρησης της δημοσίευσης στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «……………………..Α», 3) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, 4) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείψουν στο μέλλον κάθε προσβλητική  της προσωπικότητάς του συμπεριφορά και να απειληθεί για κάθε παράβαση της διάταξης της παρούσας απόφασης, εναντίον ενός εκάστου των εναγομένων προσωπική κράτηση ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 5.900 ευρώ. Τέλος, ζητεί να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά του έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα, η ένδικη αγωγή αρμοδίως εισάγεται προς συ­ζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι αρμόδιο, πλην όμως, πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαρά­δεκτη ελλείψει της νόμιμης προδικασίας της παρ. 5 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, που αφορά τις αξιώσεις του από το φερόμενο ως δυσφημιστικό και συκοφαντικό δημοσίευμα της 2ας-01-2016 εναντίον του προσώπου του ενάγοντα. Ειδικότερα, από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι ο εναγών δεν απέστειλε προς τους εναγόμενους, εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία, η οποία να αφορά το ένδικο δημοσίευ­μα, όπως αυτό αναρτήθηκε στην εφημερίδα «……………………..», με την οποία να καλεί τον ιδιοκτήτη του εντύπου ή αν αυτός ήταν άγνωστος τον εκδότη αυτού ή τον διευθυντή σύνταξής του να αποκαταστήσουν την ένδικη προσβολή με την καταχώριση στην ένδικη εφημερίδα κειμένου που ο ενάγων υποδεικνύει, προσδιορίζοντας τις λέξεις και τις φράσεις που ο ενάγων θεώρησε ότι είναι προσβλητικές  και πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά είναι προσβλητική. Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αγωγή ως απαράδεκτη, λόγω της μη τηρήσεως της σχετικής προδικασίας και να καταδικασθεί ο ενάγων στα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. 

Απορρίπτει την αγωγή.

Επιβάλλει σε βάρος του ενάγοντος τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις …-…-2019. 

        Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Απόρριψη αγωγής προσβολής προσωπικότητας διά του Τύπου ως απαράδεκτης