ΜΠρΑθ 13446/2014: Νόμιμη η προφορική άσκηση ανταιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής αποκλειστικής αναθέσεως της επιμέλειας ανήλικου τέκνου κατά την εκδίκαση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015 17:14

 

  13346/2014 ΜΠρ Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων): Ασφαλιστικά μέτρα επικοινωνίας άρθρου 1520 ΑΚ και επόμενα, πατρός με το ανήλικο τέκνο του. Νόμιμη και παραδεκτή η προφορική άσκηση ανταιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από την καθ’ης-ανταιτούσα περί παραχωρήσεως της αποκλειστικής χρήσεως της κατοικίας του αιτούντος-καθ’ου η προφορική ανταίτηση ως οικογενειακή στέγη, καθώς και περί προσωρινής αναθέσεως της αποκλειστικής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της σε αυτή, παρότι αυτή αφορά σε δικαίωμα διάφορο του δικαιώματος της κύριας αιτήσεως και σε διάφορο ασφαλιστικό μέτρο. Συνεκδίκαση των αντίθετων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων λόγω συνάφειας, κατά τα άρθρα 246, 591 παρ.1, 682, επ. ΚΠολΔ. Καταχώρηση ένορκης καταθέσεως επ’ακροατηρίω εξετασθέντος μάρτυρα στα πρακτικά της δικαστικής αποφάσεως, αποτελούσα μέρος του αρχείου της δικογραφίας του Δικαστηρίου. Λήψη υπόψιν από το Δικαστήριο του πραγματικού συμφέροντος του ανήλικου τέκνου, όπως αυτό καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές του ανάγκες, λαμβανομένων υπόψη πρωτίστως της ηλικίας και του φύλου της, αναθέτοντας προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του αποκλειστικά στη μητέρα του, καθώς και την αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων. Νόμιμη λήψη υπόψιν ένορκης βεβαίωσεως χωρίς την προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου. Απόρριψη αιτήματος αιτούντος περί διανυκτερεύσεως του ανήλικου τέκνου στην οικία του, στο πλαίσιο της ασκήσεως του δικαιώματός του περί επικοινωνίας μαζί του, συνεκτιμωμένων της ηλικίας, και του φύλου του τέκνου, του καθημερινού προγράμματος το οποίο είναι το σύνηθες για τα νήπια της ίδιας ηλικίας, σε συνδυασμό με τα προβλήματα υγείας του κατά το τρέχον έτος, εκ των οποίων προβλημάτων υγείας, το ψυχιατρικό πρόβλημα πιθανολογείται ότι κατά το χρόνο συζήτησης των υπό κρίση δικογράφων ήδη βαίνει προς αποκατάσταση. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων.

     Σχολιασμός: Πρόκειται για μία εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα δικαστική απόφαση και παράλληλα σημαντική επιτυχία του δικηγορικού γραφείου μας, καθώς έγινε δεκτή ως νόμιμη, παραδεκτή και ουσία βάσιμη από το δικάσαν Δικαστήριο, η προφορική άσκηση ανταιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής αναθέσεως της αποκλειστικής επιμέλειας ανήλικου τέκνου στην μητέρα του, καθώς και περί παραχωρήσεως σε αυτήν της αποκλειστικής χρήσεως της οικογενειακής στέγης στο πλαίσιο ήδη ανοιγείσας δίκης ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας του αντιδίκου της, παρά το γεγονός ότι πρόκειται περί όλως διαφορετικών αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων εν σχέση με την κύρια αίτηση, με την οποία άλλωστε συνεκδικάστηκε χάριν συνάφειας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη απόφαση παρουσιάζει διαδικαστικό ενδιαφέρον, καθώς το δικάσαν Δικαστήριο, στο πλαίσιο της δικονομικής ελευθερίας που επιτρέπει δικονομικώς η διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρο 682 ΚΠολΔ και επόμενα) υποχρέωσε -ορθότατα- την ενόρκως εξετασθείσα μάρτυρα να υπογράψει επ'ακροατηρίω πρόχειρο σημείωμα αναφορικά με τους ήδη προφορικώς αναπτυχθέντες ισχυρισμούς της εις βάρος του αντιδίκου, το οποίο εν συνεχεία κατέστη μέρος της δικογραφίας. Αναφορικά δε με την ουσία των αιτούμενων δικαιωμάτων, η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση κρίνεται επίσης νομολογιακά κρίσιμη, καθώς το Δικαστήριο, κρίνοντας πάντοτε με αποκλειστικό οδηγό το απόλυτο συμφέρον του ανήλικου τέκνου, απέρριψε το αίτημα του αιτούντος περί διανυκτερεύσεως με το ανήλικο τέκνο του λόγω των πιθανολογούμενων εξαρτήσεων και προβλημάτων υγείας του, επιτρέποντας αποκλειστικά και μόνο ολιγόωρη επικοινωνία με αυτά ανά συγκεκριμένες ημέρες. Ακολουθεί η δικαστική απόφαση:

 

     «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης

13446/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αναστασία Ι. Σιώμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε με κλήρωση κατά τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ………………… χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

            Α. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …………………, κατοίκου ………………… (οδός …………………), ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του …………………

            ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ ΑΙΤΗΣΗ: …………………, κατοίκου ………………… (οδός …………………), η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Αλέξανδρο Φάρο.

            Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ………………… και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο (…………………).

            Β. ΤΗΣ ΑΝΤΑΙΤΟΥΣΑΣ: …………………, κατοίκου ………………… (οδός …………………), η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Αλέξανδρο Φάρο.

            Του ΚΑΘ’ΟΥ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ: …………………, κατοίκου ………………… (…………………), ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του ………………….

            Ο ανταιτών ζητεί να γίνει δεκτή η ανταίτησή του, που ασκήθηκε προφορικά στο ακροατήριο κατά την παραπάνω δικάσιμο (…………………).

            Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

            Α. Ο αιτών, επικαλούμενος επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά με τον τρόπο που αναφέρεται στην ανταίτηση η επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο που απέκτησε από το γάμο του με την καθ’ης, με την οποία τελεί σε διάσταση, την επιμέλεια δε του προσώπου του τέκνου έχει αναλάβει εν τοις πράγμασι η καθ’ης. Επιπλέον, ζητεί να απειληθεί σε βάρος της καθ’ης προσωπική κράτηση 3 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση που θα εκδοθεί.

         Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 682, 683, 686 επ ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 735 ΚΠολΔ, πλην των παρεπόμενων αιτημάτων περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, τα οποία είναι μη νόμιμα δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση, η οποία ρυθμίζει την επιμέλεια και επικοινωνία είναι διαπλαστική. Επομένως, η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

      Β. Η ανταιτούσα με την ανταίτησή της, που ασκήθηκε προφορικά στο ακροατήριο κατά την παραπάνω δικάσιμο (…………………), επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση, ζητεί να διαταχθούν ως ασφαλιστικά μέτρα (α) η παραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης αποκλειστικά στην αιτούσα και (β) η προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στην αιτούσα.

        Η ανταίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την ίδια ως άνω διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ., 268 παρ.4 ΚΠολΔ), παρότι αυτή αφορά σε δικαίωμα διάφορο του δικαιώματος της κύριας αιτήσεως και σε διάφορο ασφαλιστικό μέτρο (Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΕρμΚΠολΔ 2000, άρθρο 686, σελ.1339, παρ.12), απορριπτομένου του αντίθετου ισχυρισμού του καθ’ου η ανταίτηση. Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1516 παρ.2, 1518 ΑΚ, 735 ΚΠολΔ. Επομένως, η ανταίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (άρθρα 246, 591 παρ.1, 682, επ. ΚΠολΔ).

            Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, …………………, ιδιωτικής υπαλλήλου, και …………………, αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, των προσκομιζομένων με νόμιμη επίκληση εγγράφων, της υπ’αριθ. ………………… ένορκης βεβαίωσης της μάρτυρος ………………… ενώπιον της Ειρηνοδίκου Αθηνών [η οποία λαμβάνεται υπόψη ακόμη και χωρίς νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει τη λήψη υπόψη αυτής στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ούτε διάταξη για ορισμό προθεσμίας κλήτευσης, η οποία άλλωστε δεν είναι συμβατή με τη φύση της ειδικής αυτής διαδικασίας], από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) όπως αυτοί διατυπώθηκαν προφορικά από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους και εγγράφως με τα σημειώματα που κατέθεσαν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο στις …………………, από τον οποίο απέκτησαν μία κόρη, που γεννήθηκε στις …………………, τη …………………, ηλικίας τριάμισι ετών περίπου σήμερα.  Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε και ο αιτών – καθ’ου η ανταίτηση έχει μετοικήσει από την οικογενειακή στέγη (…………………) ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2014, και έχει προσωρινά παραχωρήσει τη χρήση της αποκλειστικά στην αιτούσα, όπως συνομολογείται, διαμένει δε προσωρινά στην οικία των γονέων του στον ………………… (οδός …………………). Όσον αφορά στο αίτημα παραχώρησης της χρήσης της οικογενειακής οικίας αποκλειστικά στην ανταιτούσα,  ο καθ’ου η ανταίτηση ουδέν αντιλέγει, επομένως συνομολογεί. Το τέκνο σήμερα διαμένει προσωρινά στην πρώην συζυγική οικία στο ………………… (…………………), με τη μητέρα του, η οποία ασκεί εν τοις πράγμασι αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης μέχρι σήμερα. Η καθ’ης η αίτηση – ανταιτούσα, η οποία στο εξής καλείται για συντομία «μητέρα», είναι ιδιωτική διοικητική υπάλληλος εργαζόμενη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης στην πολυεθνική εταιρία ………………… και αναλίσκει το χρόνο της ημέρας που απομένει εκτός εργασίας της στην εκτέλεση των καθηκόντων της, που απορρέουν από την επιμέλεια της ανήλικης κόρης των διαδίκων, παρέχοντας τα εχέγγυα για την ομαλή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του τέκνου της, γεγονός που δεν αμφισβήτησε ο καθ’ου η ανταίτηση – αιτών ο οποίος στο εξής καλείται για συντομία «πατέρας». Παράλληλα, πιθανολογήθηκε ότι ο πατέρας είναι άνεργος κατά την τελευταία πενταετία, καθόσον από το έτος 2009, οπότε και απώλεσε την εργασία του στον όμιλο επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης «…………………», δεν έχει βρει σταθερή εργασία, πλην μίας εργασίας στην επιχείρηση «…………………», από την οποία παραιτήθηκε 20 ημέρες μετά την πρόσληψή του, ενώ καθ’όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα η μητέρα έφερε αποκλειστικά το βάρος συντήρησης της οικογένειας. Επιπλέον, πιθανολογήθηκε ότι ο πατέρας πρόσφατα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Ειδικότερα, στις …………………εισήχθη στη νευρολογική και ψυχιατρική κλινική «…………………» (…………………, οδός …………………), παρέμεινε δε νοσηλευόμενος μέχρι …………………, οπότε και εξήλθε με διάγνωση «καταθλιπτικό επεισόδιο» (από ………………… εξιτήριο της άνω κλινικής) και με οδηγίες για λήψη φαρμακευτικής αγωγής (από …………………έγγραφο συνταγογράφησης της άνω κλινικής)  και ειδικότερα των σκευασμάτων stedon 10 ml, neurobion 30 mg, zyprexa 10 ml, eviol, nalorex κλπ, το τελευταίο δε περιέχει τη δραστική ουσία ναλτρεξόνη (naltrexone), η οποία αποτελεί ειδικό ανταγωνιστή των οπιοειδών ουσιών και χορηγείται κυρίως σε παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος καθώς και για την απεξάρτηση από τα οπιοειδή, όπως προκύπτει από προσκομιζόμενες ενημερωτικές εκτυπώσεις από το διαδίκτυο, που προσκομίζει η μητέρα και δεν αμφισβητεί ο πατέρας. Στις ………………… ο πατέρας εισήχθη στο γενικό νοσοκομείο Αθηνών «…………………», στη νεφρολογική κλινική του οποίου νοσηλεύθηκε λόγω οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και ραβδρομυόλυσης, υποβαλλόμενος σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης μέχρι …………………, εξήλθε δε του άνω νοσοκομείου την ………………… (υπ’αριθ.πρωτ. …………………ιατρική βεβαίωση -  γνωμάτευση του άνω νοσοκομείου). Η μητέρα με την ανταίτηση – σημείωμά της ισχυρίζεται ότι τα ως άνω προβλήματα υγείας του πατέρα έχουν ως κύρια αιτία την χρόνια εξάρτηση του τελευταίου από ναρκωτικές ουσίες, των οποίων έκανε χρήση τουλάχιστον μέχρι τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. Ο πατέρας αρνείται πλήρως τον εν λόγω ισχυρισμό, επικαλούμενος προσωρινή κατάθλιψη λόγω απώλειας της εργασίας του.  Πλην όμως, η  εξετασθείσα στο ακροατήριο μάρτυρας αδελφή της μητέρας, …………………, κατέθεσε σχετικά [ακριβής αντιγραφή από τη σχετική από ………………… κατάθεση, η οποία καταχωρήθηκε από την δικάσασα Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού με τη μορφή πρόχειρου σημειώματος, προς υποβοήθηση της ίδιας κατά τη μελέτη της υποθέσεως, αναγνώστηκε στη δημόσια Συνεδρίαση ενώπιον των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, καθώς και της άνω μάρτυρος, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από την εν λόγω μάρτυρα ενώπιον όλων των ανωτέρω, το πρωτότυπο δε της άνω καταθέσεως φυλάσσεται στο αρχείο του Δικαστηρίου κατ’άρθρο 690 παρ.2 ΚΠολΔ (Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΕρμΚΠολΔ 2000, σελ. 1345, παρ.3)]: «Είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Τον Μάρτιο 2014 σε τηλεφωνική επικοινωνία μου μαζί του μου παραδέχθηκε ότι κάνει χρήση ηρωίνης και τσιγάρων με χασίς. Τον Σεπτέμβριο 2014 αποχώρησε από τη συζυγική οικία με τη συνοδεία της μητέρας και του πατέρα του, διότι αδυνατούσε να περπατήσει συνεπεία χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Τους γονείς του είχε ειδοποιήσει η αδελφή μου, διότι ήταν σε κακή κατάσταση ο …………………. Έχει ανοίξει και τον κουμπαρά της κόρης του για να πάρει χρήματα για τις ουσίες». Επιπλέον, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’αριθ. ………………… ένορκης βεβαίωσης ενώπιον της Ειρηνοδίκου Αθηνών της μάρτυρος …………………, εξαδέλφης της μητέρας, ο πατέρας παραδέχθηκε ενώπιόν της ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, την οποία χρήση ελέγχει απόλυτα, και χαρακτηριστικά της δήλωσε ότι «δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο, μερικά τσιγάρα και ελάχιστες μυτιές». Παράλληλα, ο πατέρας, αρνούμενος όλα τα ανωτέρω, προσκομίζει το από …………………ιατρικό σημείωμα του ιδιώτη ψυχιάτρου ………………… (…………………, οδός …………………), το οποίο αποτελεί το πλέον πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό από όλα όσα προσκομίζονται, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου ο πατέρας «είναι αρκετά καλά όσον αφορά την ψυχική του υγεία και δύναται τόσο να εργαστεί όσο και να εκτελέσει τα πατρικά του καθήκοντα». Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι το πραγματικό συμφέρον της ανήλικης κόρων των διαδίκων, ηλικίας περίπου τριάμισι ετών σήμερα, όπως αυτό καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές της ανάγκες, λαμβανομένων υπόψη πρωτίστως της ηλικίας και του φύλου της, επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου της αποκλειστικά στη μητέρα της. Παράλληλα, για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του ανηλίκου επιβάλλεται να επικοινωνεί ο πατέρας μαζί του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό συνεκτιμωμένων της ηλικίας, και του φύλου του τέκνου, του καθημερινού προγράμματος το οποίο είναι το σύνηθες για τα νήπια της ίδιας ηλικίας, σε συνδυασμό με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο πατέρας κατά το τρέχον έτος, συνεπεία των οποίων νοσηλεύθηκε δύο φορές μέσα σε χρονικό διάστημα εξαμήνου, επί 20 ημέρες και τη δεύτερη φορά λόγω οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, επί 15 ημέρες, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, εκ των οποίων (προβλημάτων υγείας) το ψυχιατρικό πρόβλημα πιθανολογείται ότι κατά το χρόνο συζήτησης των υπό κρίση δικογράφων ήδη βαίνει προς αποκατάσταση. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση και η ανταίτηση να γίνουν εν μέρει δεκτές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, επειδή πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ με τη δικονομική παρουσία των διαδίκων την αίτηση και την ανταίτηση (που ασκήθηκε προφορικά στο ακροατήριο).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση και την ανταίτηση

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην καθ’ης η αίτηση – ανταιτούσα την αποκλειστική επιμέλεια της ανήλικης  κόρης των διαδίκων, ………………….

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ προσωρινά στην ανταιτούσα την αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ την επικοινωνία του αιτούντος –καθ’ου η ανταίτηση με το ως άνω ανήλικο τέκνο του ως ακολούθως:

α) Κάθε ………………… και …………………, από ώρα 17.00 μέχρι 20.00

β) Το ………………… και ………………… Σάββατο κάθε μήνα, από ώρα 12.00 μέχρι 20.00.

γ) Κατά τις εορτές Χριστουγέννων – Νέου Έτους εναλλάξ, επτά ημέρες κάθε έτος ως ακολούθως: από ώρα 12.00 μέχρι ώρα 20.00 καθημερινώς από 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό (άρτιο) αριθμό, και από ώρα 12.00 μέχρι 20.00 καθημερινώς από 31η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό (περιττό) αριθμό,

δ) Κατά τις εορτές του Πάσχα, εναλλάξ, ως ακολούθως: Από ώρα 12.00 μέχρι ώρα 20.00 καθημερινώς από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό (περιττό) αριθμό, και από ώρα 12.00 μέχρι ώρα 20.00 καθημερινώς από την Τρίτη της Διακαινησίμου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό (άρτιο) αριθμό, και

ε) Κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, εναλλάξ, ως ακολούθως: Από ώρα 12.00 μέχρι 20.00 καθημερινώς από 1η Ιουλίου μέχρι και 7 Ιουλίου, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό (περιττό) αριθμό, και από ώρα 12.00 μέχρι ώρα 20.00 καθημερινώς από 1η Αυγούστου μέχρι και 7 Αυγούστου, κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό (άρτιο) αριθμό.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο πατέρας θα παραλαμβάνει το τέκνο από τη μητέρα του, στην οικία της, κατά την έναρξη της επικοινωνίας, και θα το παραδίδει ομοίως στη μητέρα του, στην οικία της, κατά τη λήξη της επικοινωνίας.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 22-12-2014 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστασία Ι. Σιώμου»                                    

           

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠρΑθ 13446/2014: Νόμιμη η προφορική άσκηση ανταιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής αποκλειστικής αναθέσεως της επιμέλειας ανήλικου τέκνου κατά την εκδίκαση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο.