ΜΠρΑθ 2530/2015: Παραπομπή προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο, μετάθεση της ημερομηνίας του πλειστηριασμού

Πέμπτη, 09 Απριλίου 2015 10:12

 

2530/2015 ΜΠρΑθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων): Ανακοπή άρθρου 954 ΚΠολΔ. Αίτημα ακυρώσεως, άλλως διορθώσεως της προσβαλλόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Αρμόδιο καθ’ύλην και κατά τόπον Δικαστήριο. Κριτήριο το εκδόσαν τον εκτελεστό τίτλο Δικαστήριο. Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας. Ρητή συμφωνία περί παρεκτάσεως τοπικής αρμοδιότητας. Καθ’υλην αναρμόδιο Δικαστήριο και παραπομπή στο καθ’ύλην αρμόδιο. Ανεπανόρθωτη βλάβη των αιτούντων-ανακοπτόντων λόγω του κινδύνου να εκπλειστηριασθεί σε χαμηλή τιμή η περιουσία τους. Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής πλειστηριασμού και επανάληψη των γνωστοποιήσεων και των δημοσιεύσεων του πλειστηριασμού. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων.

Σχολιασμός: Πρόκειται για μία εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα δικαστική απόφαση, καθώς ενώ -ορθώς- παραπέμπεται η εκδίκαση της ανακοπής-αιτήσεως του άρθρου 954 ΚΠολΔ στο καθ'ύλην αρμόδιο Δικαστήριο, ήτοι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ο κ.Δικαστής έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του γραφείου μας πως ενόψει ακριβώς της παρελεύσεως της πενθήμερης αποσβεστικής προθεσμίας προ του πλειστηριασμού που τάσσει το ανωτέρω άρθρο, οι ανακόπτουσες-αιτούσες θα υφίσταντο ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να εκδικαστεί εκ νέου η ανακοπή-αίτησή τους από το αρμόδιο Δικαστήριο προ του πλειστηριασμού. Συνεπώς, αποδεχόμενο το Δικαστήριο τον ισχυρισμό μας, μετέθεσε την ημερομηνία του πλειστηριασμού προκειμένου να υφίσταται επαρκής χρόνος για νέα ανακοπή-αίτηση του άρθρου 954 ΚΠολΔ περί ακυρώσεως άλλως διορθώσεως της εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως και όρισε την εκ νέου διεξαγωγή των γνωστοποιήσεων και των δημοσιεύσεων. Ακολουθεί η δικαστική απόφαση:

         "ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός Αποφάσεως

2530/2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ιωάννη Κανάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Μαρτίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: 1) ………………… και 2) ………………… κατοίκων …………………, οδός …………………, αρ. ..., οι οποίες παραστάθηκαν η πρώτη δια και η δεύτερη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Αλέξανδρου Ι. Φάρου.

Των καθ’ων η αίτηση: 1) …………………  και 2) …………………, κατοίκων …………………, οδός …………………, αρ. ..., οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους …………………

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει η από 19-3-2015 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό …………………, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες ζητούν την ακύρωση άλλως τη διόρθωση της …………………  έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………………… με την οποία στις ………………… εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό τα ακίνητα που περιγράφονται στη σχετική έκθεση για την ικανοποίηση αξίωσης των καθ’ων, επειδή όπως ισχυρίζονται, η αξία των ακινήτων είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στο πρόγραμμα. Η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρα 933, 954 παρ.4 ΚΠολΔ). Πλην όμως, από την παραπομπή του άρθρου 954 παρ.4 στο άρθρο 933 ΚΠολΔ προκύπτει ότι τόσο η καθ’ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα, όσο και η εφαρμοστέα διαδικασία κρίνεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για όλες τις ανακοπές κατά της εκτέλεσης, αφού και η ανακοπή αυτή θεωρείται δίκη περί την εκτέλεση (πρβλ. Βαθρακοκοίλης, άρθρο 954 αρ.19, ΕφΑθ 11664/1990 ΕλΔνη 33.887). Ο κανόνας αυτός οδηγεί στο κριτήριο, για μεν την καθ’ύλη αρμοδιότητα, του εκτελεστού τίτλου (933 παρ.1), για δε την κατά τόπο αρμοδιότητα, του τόπου της εκτέλεσης (933 παρ.2). Εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής επακολούθησαν και περαιτέρω πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας. Αν όμως μετά την επίδοση της επιταγής δεν επακολούθησαν τέτοιες πράξεις, η τοπική αρμοδιότητα καθορίζεται βάσει του άρθρου 584, δηλαδή της γενικής δωσιδικίας του ανακόπτοντος (βλ.σχ.ΠολΔ V III σελ.18). Στην πρώτη περίπτωση καθιερώνεται κατά τρόπο ευρύτερο ή κατά το άρθρο 19 περ.4 και παλιάς ΠολΔικ δωσιδικία και κατάσχεσης και προσωπικής κράτησης. Η δωσιδικία του τόπου της εκτέλεσης είναι αποκλειστική και ειδικότερα αποκλειστικότερη οποιασδήποτε άλλης, δεδομένου ότι το άρθρο 933 παρ.2 υπερισχύει των γενικών διατάξεων. Τυχόν συμφωνία για παρέκταση της ως άνω αποκλειστικής τοπικής αρμοδιότητας πρέπει να είναι ρητή (άρθρ.42 παρ.1 εδαφ.2 ΚΠολΔ Μπρίνιας: Αναγκ. Εκτελ. άρθρ.933 αρ.153 εκδ.Β’).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το κρινόμενο δικόγραφο δεν υπάγεται στην υλική αρμοδιότητα του παρόντος δικαστηρίου, αφού η ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ υπάγεται στο Ειρηνοδικείο, εφόσον ο προσβαλλόμενος εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση του Ειρηνοδικείου. Κατά συνέπεια πρέπει, κατ’εφαρμογήν του άρθρου 46 ΚΠολΔ να κηρυχθεί το παρόν δικαστήριο αναρμόδιο καθ’ύλη για την εκδίκαση της ανακοπής και να την παραπέμψει στο καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Επειδή όμως είναι αδύνατο να κατατεθεί η κλήση και να συζητηθεί εκεί η υπόθεση προ της …………………, η παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο οδηγεί οπωσδήποτε στην ανεπανόρθωτη βλάβη των ανακοπτόντων, καθόσον ο υπολειπόμενος χρόνος δεν επαρκεί για να ανακοπούν, να ακυρωθούν άλλως να διορθωθούν οι προσβαλλόμενη έκθεση κατασχέσεως και περίληψη εκθέσεως κατασχέσεως με συνέπεια να εκπλειστηριασθεί σε χαμηλή τιμή η ακίνητη περιουσία της πρώτης αυτών και επιβάλλεται η μετάθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν λόγω της εύλογης αμφιβολίας που είχαν οι ανακόπτοντες όσον αφορά την έκβαση της δίκης (άρθρο 179 του ΚΠολΔ).

     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Παραπέμπει την από ………………… αίτηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

Διατάσσει την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων

Ορίζει χρόνο πλειστηριασμού την …………………

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις …………………

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ"

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠρΑθ 2530/2015: Παραπομπή προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο, μετάθεση της ημερομηνίας του πλειστηριασμού